Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2015

ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η εταιρεία με την επωνυμία « ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ», κατ' εφαρμογή του ν. 3340/2005, της υπ’ αριθμ. 3/347/12.07.2005 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Κανονισμού του Χ.Α., ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι, κατόπιν παραίτησης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κου Γεωργίου Αντύπα, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα την 24.11.2015 και έχει ως ακολούθως:
1. Αθανάσιος Σκορδάς  Πρόεδρος- Μη Εκτελεστικό Μέλος   2. Ιωάννης Ανδριανόπουλος  Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος 3. Παναγιώτης Αλλαγιάννης  Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος 4.  Αδαμαντίνη Λάζαρη  Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος 5. Μιχαήλ Κόκκινος  Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Το ΔΣ αποφάσισε την διατήρηση όλων των δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας όπως αυτά ορίζονται στο από 01.10.2014 πρακτικό συγκρότησης σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Η θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει εντός του Α΄ εξαμήνου του έτους 2019. 
Αθήνα 25.11.2015
Δημοσίευση σχολίου