Σάββατο, 27 Ιουνίου 2015

ΣΕΛΟΝΤΑ: Υπογράφηκε συμφωνία της Δίας με τους πιστωτές

ΣΕΛΟΝΤΑ:  Υπογράφηκε συμφωνία της Δίας με τους πιστωτές - Κεντρική Εικόνα
Η Σελόντα, μετά την αναδιάρθρωση του δανεισμού της ανακοίνωσε ότι υπέγραψε ως εκ τρίτου συμβαλλομένη τη συμφωνία εξυγίανσης μεταξύ της «ΔΙΑΣ Ιχθυοκαλλιέργειες ΑΒΕΕ» και των πιστωτών της.
Η εν λόγω συμφωνία κατατέθηκε στο αρμόδιο δικαστήριο προς επικύρωση σύμφωνα με τις διατάξεις της προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης των άρθρων 99 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα και πιο συγκεκριμένα του άρθρου 106β και 106θ του ΠτΚ.   Η συμφωνία  τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της έγκρισής της από τις Γενικές Συνελεύσεις των εταιρειών καθώς και της επικύρωσης της από το αρμόδιο δικαστήριο.
 
Συγκεκριμένα , για την ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕ η συμφωνία αυτή προβλέπει τη μεταβίβαση της επιχείρησης της ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ ως εισφορά σε είδος στην εταιρεία μας, όπως ορίζει ειδικότερα το άρθρο 106θ ΠτΚ, και ειδικότερα τη μεταβίβαση του συνόλου του ενεργητικού, ποσού ΕΥΡΩ περίπου 69 εκατομμυρίων και τμήματος του παθητικού της, ποσού ΕΥΡΩ 29,6 εκατομμυρίων και σε επίπεδο ομίλου παθητικό ποσού ΕΥΡΩ 48 εκατομμυρίων.  Η συμφωνία ακόμα προβλέπει, ότι ποσοστό 81,95% του συνόλου των υποχρεώσεων της ΔΙΑΣ, το οποίο δεν θα μεταβιβαστεί στην εταιρεία μας αλλά θα παραμείνει σε αυτήν, θα καλυφθεί με την απόκτηση μετοχών της Σελόντα, τις οποίες θα αποκτήσει η ΔΙΑΣ κατά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μας.  Ειδικότερα, για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης η Εταιρεία μας θα προχωρήσει σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου ποσού ΕΥΡΩ 12,4 εκατομμυρίων με παραίτηση από το δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων και έκδοση 41.261.980 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ΕΥΡΩ ανά μετοχή υπέρ της εταιρείας ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ. Στη συνέχεια οι νέες μετοχές θα μεταβιβασθούν στους πιστωτές αυτής για την ικανοποίησή τους.
 
Σύμφωνα με τους ανθρώπους της Σελόντα, με την κίνηση αυτή η εταιρεία αλλά και η ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια γενικότερα αποκτούν μεγαλύτερη δυναμική, δημιουργώντας την απαραίτητη υποδομή να προετοιμάσουν την «αναπτυξιακή τους αντεπίθεση». Παράλληλα η εταιρεία και ο κλάδος θωρακίζονται και ισχυροποιούνται ώστε να συνεχίσουν να διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στις διεθνείς αγορές.

Σε επιχειρηματικό επίπεδο, από την διοίκηση της Σελόντα, τονίζεται πως η συμφωνία προσφέρει αξιοσημείωτη αύξηση του δυναμικού της εταιρείας με τον Όμιλο πλέον να προσεγγίζει δυναμικό παραγωγής  περίπου 35.000 τόνους/ετησίως. Επιπλέον, πως προσφέρει σημαντικές συνέργειες σε όλα τα επίπεδα επιχειρησιακής λειτουργίας (παραγωγικό, διοικητικό, κοινό logistic center και συσκευαστήρια), δημιουργώντας συνεπακόλουθα σημαντικές οικονομίες κλίμακος.
Ακόμη επισημαίνεται πως  δημιουργείται η μεγαλύτερη επιχείρηση στην Ελληνική και Μεσογειακή Ιχθυοκαλλιέργεια, προσφέροντας όραμα και προοπτική στο στελεχιακό της δυναμικό ενώ ταυτόχρονα καθίσταται ελκυστικότερη για τους μελλοντικούς επενδυτές, συμβάλλοντας στην διαφαινόμενη συγκέντρωση του κλάδου.
Σε δηλώσεις του σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις και τη συμφωνία, ο κος Γιάννης Ανδριανόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος της  ΣΕΛΟΝΤΑ ανέφερε:«Το 2014 η Σελόντα πέτυχε να περάσει σε κερδοφορία, επιτυγχάνοντας εξαιρετικά αποτελέσματα σε όλους τους δείκτες της επιχειρηματικής της δραστηριότητας. Μετά την κομβική για την εταιρεία ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης του δανεισμού, η νέα διοίκηση με υγιή πια οικονομική βάση εφαρμόζει με ακρίβεια και συνέπεια το εκπονηθέν επιχειρησιακό σχέδιο. Το 2015 θα αποτελέσει έτος υλοποίησης βασικών στόχων για την περαιτέρω ανάκαμψη της εταιρείας αλλά και την εξυγίανση του κλάδου. Η τελευταία εξέλιξη συμφωνίας με τους πιστωτές της ΔΙΑΣ, εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο και είναι αποφασιστικό βήμα προς την κατεύθυνση για την δημιουργία ενός υγιούς και διεθνούς πρωταγωνιστή. Η Ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια αποτελεί πυλώνα της Εθνικής οικονομίας και της εξωστρέφειας  της χώρας και αξίζει της προσοχής όλων των εμπλεκόμενων μερών, κυρίως της Πολιτείας.»
Δημοσίευση σχολίου