Σάββατο, 27 Ιουνίου 2015

Περσεύς: Τη συγχώνευση θυγατρικών ενέκρινε η ΓΣ

Περσεύς: Τη συγχώνευση θυγατρικών και την αναδιάρθρωση τραπεζικών δανείων ενέκρινε η ΓΣ
Την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, την αναδιάρθρωση μακροπρόθεσμων τραπεζικών δανείων, την τροποποίηση της σύμβασης προμήθειας τροφών με τη Σελόντα και τη συγχώνευση των θυγατρικών "Θαλάσσιες Υδατοκαλλιέργειες Ευβοικού" και "Υδατοκαλλιέργειες Ρόδου", ενέκρινε η ΓΣ της Περσεύς.

                 Περσεύς: Τη συγχώνευση θυγατρικών και την αναδιάρθρωση τραπεζικών δανείων ενέκρινε η ΓΣ


Η Περσεύς ανακοίνωσε ότι στις 26 Ιουνίου 2015 και ώρα 14:00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στην έδρα της εταιρείας, στο Ζευγολατιό Κορινθίας.
Παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν 15.312.765 μετοχές επί συνόλου 17.240.776 μετοχών, συγκεντρώνοντας ποσοστό 88,82% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Αναλυτικά οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης:
1) Ενέκριναν ομόφωνα τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1/2014 –
31/12/2014, µε τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Πιστοποιητικών Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών.
2) Ενέκριναν ομόφωνα τη Διάθεση των Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2014.
3) Την ομόφωνη απαλλαγή των µελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2014 (1/1/2014 – 31/12/2014).
4) Ενέκριναν ομόφωνα τις αμοιβές και άλλες παροχές προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2014 – 31/12/2014 και προενέκριναν τις αμοιβές και άλλες παροχές προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση (1/1/2015 – 31/12/2015).
5) Αποφάσισαν ομόφωνα τον ορισμό ως τακτικής Ελέγκτριας της Κας Χρυσούλας Γ. Τσακαλογιάννη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 23811) και ως αναπληρωματικού του κου Ιωάννη Γ. Τολιόπουλου (Α.Μ.ΣΟΕΛ 12381), Μέλη της Ελεγκτικής Εταιρείας «Baker Tilly Greece VNT SA» με ΑΜ.ΣΟΕΛ 174, για τον έλεγχο των ενοποιημένων και μη οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2015. Επίσης η Συνέλευση ενέκρινε όπως αμοιβή της ανωτέρω εταιρείας οριστεί η ελάχιστη αμοιβή όπως αυτή καθορίζεται από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
6) Αποφάσισαν ομόφωνα, την παροχή αδείας στα µέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και σε διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση (συνδεδεμένων) εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
7) Επικυρώθηκε η εκλογή του κου Χρόνη Ιωάν. Αριστείδη ως μη εκτελεστικού μέλους του ΔΣ, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους.
8) Αποφασίστηκε και εγκρίθηκε ομόφωνα η παράταση της διάρκειας της Εταιρείας με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρείας.
9) Αποφασίστηκε και εγκρίθηκε η αναδιάρθρωση μακροπρόθεσμων τραπεζικών δανείων.
10) Επικυρώθηκε η συγχώνευση με τις κατά 100% θυγατρικές εταιρείες «ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΥΒΟΙΚΟΥ ΑΕ» και «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΡΟΔΟΥ ΑΓΕΕ».
11) Τροποποίηση της Σύμβασης προμήθειας τροφών ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΕΡΣ +9,92% Α.Β.Ε.Ε. – ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.
12) Δεν τέθηκε κανένα άλλο θέμα και δεν λήφθηκε καμία άλλη απόφαση.
Δημοσίευση σχολίου