Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2014

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και οι ληφθείσες αποφάσεις στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.

Ανακοινώθηκε από την εταιρεία ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. ότι, την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε η Α” Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της στο ξενοδοχείο Central, Απόλλωνος 21, Αθήνα.
Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που κατέχουν 23.187.896 μετοχές επί συνόλου 36.235.184 ή ποσοστό 63,99% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και ευρισκόμενη σε νόμιμη απαρτία ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, παρουσιάζονται συνοπτικά κατωτέρω:
Θέμα 1ο: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε υφιστάμενης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της εταιρείας, με σκοπό το συμψηφισμό σωρευτικών ζημιών ή / και το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού και παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση αυτής της μείωσης. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.
Εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση των μετόχων ομόφωνα και παμψηφεί η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 25.364.628,80 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων κοινών ονομαστικών μετοχών της από 1,00 ευρώ σε 0,30 ευρώ, με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού.
Θέμα 2ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με την κεφαλαιοποίηση χρηματικών απαιτήσεων εκ τραπεζικού δανεισμού, την καταβολή μετρητών από έναν ή περισσότερους ενδιαφερόμενους στρατηγικούς επενδυτές, την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την περαιτέρω εξειδίκευση των όρων της αύξησης, την υλοποίησή της και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών – Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.
Εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση των μετόχων ομόφωνα και παμψηφεί η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ως εξής:
α) Κατά 50.400.000 ευρώ με την κεφαλαιοποίηση ισόποσων χρηματικών απαιτήσεων εκ τραπεζικού δανεισμού (Κεφαλαιοποιούμενες Απαιτήσεις) που έχει συνάψει η εταιρεία με τις Πιστώτριες Τράπεζες.
(β) Με την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της εταιρείας.
(γ) Η τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών να ισούται προς την νέα ονομαστική αξία τους, ήτοι 0,30 ευρώ ανά Νέα Μετοχή.
Συνέπεια των ανωτέρω το μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, αυτό θα ανέλθει σε 61.270.555,20 ευρώ, διαιρούμενο σε 204.235.184 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.
Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για την περαιτέρω εξειδίκευση και οριστικοποίηση της διάρθρωσης και των όρων της Αύξησης, εφόσον απαιτηθεί, την εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών και, γενικά, να πράξει κάθε τι προς υλοποίηση των αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
Θέμα 3ο: Έκδοση ενός ή περισσοτέρων κοινών εμπραγμάτων εξασφαλισμένων ομολογιακών δανείων συνολικής ονομαστικής αξίας μέχρι εκατόν πέντε εκατομμύρια (105.000.000,00) ευρώ. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων και τη σύναψη των ανωτέρω ομολογιακών δανείων.
Εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση των μετόχων ομόφωνα και παμψηφεί η αναχρηματοδότηση των μη κεφαλαιοποιούμενων απαιτήσεων εκ τραπεζικών δανείων μέσω της έκδοσης ενός ή περισσοτέρων κοινών εμπραγμάτων εξασφαλισμένων ομολογιακών δανείων συνολικής ονομαστικής αξίας μέχρι εκατό πέντε εκατομμυρίων (105.000.000,00) ευρώ. Προσδιορίστηκαν οι όροι των προτεινόμενων κοινών εμπραγμάτων εξασφαλισμένων ομολογιακών δανείων και η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων και τη σύναψη των ανωτέρω ομολογιακών δανείων.
Θέμα 4ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Η Γενική Συνέλευση των μετόχων ομόφωνα και παμψηφεί προχώρησε εκλογή του νέου επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο αποτελείται από τους κάτωθι:
  1. Παναγιώτης Αλλαγιάννης
  2. Ιώαννης Ανδριανόπουλος
  3. Γεώργιος Αντύπας
  4. Μιχαήλ Κόκκινος
  5. Αδαναντίνη Λάζαρη
  6. Αθανάσιος Σκορδάς
  7. Ιωάννης Στεφανής
Από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίστηκε όπως ο κος Αλλαγιάννης, ο κος Κόκκινος, η κα Λάζαρη,και ο κος Σκορδάς, είναι Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε όπως το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα συγκροτηθεί σε σώμα και αναλάβει τα καθήκοντά του από την 1-10-2014.
Θέμα 5ο: Διάφορες ανακοινώσεις.
Δεν έγιναν ανακοινώσεις.Προέλευση: Ανακοίνωση, ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. 12-9-2014
Δημοσίευση σχολίου