Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2016

Ποιο ψάρι δε θα ξαναδούμε να πωλείται φρέσκο τον Οκτώβριο και το Νοέμβριο;


 • Ποιο ψάρι δε θα ξαναδούμε να πωλείται φρέσκο τον Οκτώβριο και το Νοέμβριο;
 1. Από το Τμήμα Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι
  , σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και με τα διεθνή μέτρα της Διεθνούς Επιτροπής Διαχείρισης Τόνου του Ατλαντικού, απαγορεύεται η αλιεία και η διάθεση προς πώληση του είδους Ξιφίας Μεσογείου (Xiphias gladius) και αναστέλλονται οι σχετικές άδειες αλίευσης για το χρονικό διάστημα:
  1. Από 1 Οκτωβρίου 2016 μέχρι 30 Νοεμβρίου 2016 στα χωρικά και διεθνή ύδατα και
  2. Από 1 Δεκεμβρίου 2016 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016 στα χωρικά ύδατα.
  Επισημαίνεται ότι για το μήνα Δεκέμβριο επιτρέπεται η διάθεση προς πώληση νωπού ξιφία μόνον εφόσον έχει αλιευθεί στα διεθνή ύδατα.
  Δείτε αναλυτικά το εξαιρετικά επείγον έγγραφο του Τμήματος Αλιείας:
  ΘΕΜΑ: «Απαγόρευση αλιείας του είδους ξιφίας Μεσογείου (Xiphias gladius) κατά τους μήνες Οκτώβριο-Νοέμβριο-Δεκέμβριο»
  ΣΧΕΤ: Το με αρ. 4894/105004/23-09-2016 Έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Βιώσιμης Αλιείας, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
  Σύμφωνα με το ανωτέρω και σε συνέχεια της υπ.αριθ. 7542/147831/30.12.2015 Απόφασης Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για χορήγηση αδειών αλίευσης ξιφία και μακρύπτερου τόνου για το έτος 2016 σε αλιευτικά σκάφη, υπενθυμίζουμε ότι οι άδειες αλίευσης για το είδος Ξιφίας Μεσογείου (Xiphias gladius) αναστέλλονται ως εξής:
  1. Για το διάστημα από Ιης Οκτωβρίου 2016-30 Νοεμβρίου 2016 στα χωρικά και διεθνή ύδατα, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία (π.δ. 87/87) και με τα διεθνή μέτρα της Διεθνούς Επιτροπής Διαχείρισης Τόνου του Ατλαντικού (Σύσταση 13-04 lCCAT).
  2. Για το διάστημα από Ιης Δεκεμβρίου 2016-31 Δεκεμβρίου 2016 για αλιεία μόνο στα χωρικά ύδατα, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
  Κατά συνέπεια δεν επιτρέπεται η διάθεση προς πώληση νωπού ξιφία Μεσογείου σε περιόδους που υπάρχει χρονική απαγόρευση ως ανωτέρω.
  Για τον μήνα Δεκέμβριο επιτρέπεται η διάθεση προς πώληση νωπού ξιφία μόνο εφόσον έχει αλιευθεί στα διεθνή ύδατα.
  Ως συνέπεια των προαναφερομένων επισημαίνουμε
  ι) Όλες οι αλιευτικές δραστηριότητες, καθώς και οι εκφορτώσεις αλιευμάτων ξιφία, πρέπει να ολοκληρωθούν το αργότερο έως την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 24.00′.
  ιι) Τα ΗΑ-ΔΕ υποβάλλονται μέσα στις ισχύουσες προθεσμίες ως εξής:
  – τα στοιχεία του ΗΑ πρέπει να υποβληθούν πριν τον κατάπλου του α/κ και όχι αργότερα από τις 30 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 24:00′.
  – τα στοιχεία της ΔΕ πρέπει να υποβληθούν εντός 24 ωρών από την εκφόρτωση και όχι αργότερα από την Ιη Οκτωβρίου 2016 και ώρα 24:00.
  ιιι) Η διακίνηση και εμπορία ξιφία που προέρχεται από σκάφη με ελληνική σημαία μετά την Ιη Οκτωβρίου 2016, θα γίνεται μόνο για τις ποσότητες που έχουν αλιευθεί μέχρι και την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2016 και με την προϋπόθεση τήρησης των αναφερόμενων στα εδάφια ι) και ιι).
  ίν) Οι προαναφερόμενες ποσότητες ξιφία θα μπορούν να διατίθενται προς πώληση με το χαρακτηρισμό «νωπός» το αργότερο έως και την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2016
  ν) Για τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα ξιφία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 της ΥΑ αριθ. 46/11830/28.1.2016 (ΦΕΚ 285 ΒΙ2Ο16) ισχύουν τα εξής:
  Η τυχαία σύλληψη παρεμπιπτόντων αλιευμάτων πρέπει να αποφεύγεται. Σε περίπτωση που συμβεί: (α) τα ζωντανά άτομα επαναφέρονται στη θάλασσα, (β) τα νεκρά άτομα, ολόκληρα, μη μεταποιημένα, εκφορτώνονται υποχρεωτικά, κατόπιν προαναγγελίας στην αρμόδια λιμενική αρχή, και υπόκεινται σε κατάσχεση, προκειμένου να διατεθούν για φιλανθρωπικούς ή κοινωφελείς σκοπούς ή σε ευαγή ιδρύματα ή σε νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ή σε ΟΤΑ ή σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ. Σε περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί σχετική προαναγγελία, κινείται η διαδικασία επιβολής κυρώσεων.
  Παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση των ενδιαφερόμενων αλιέων, καθώς και κάθε άλλου εμπλεκόμενου για την πιστή τήρηση των ανωτέρω. Επίσης, όπως έχει ήδη αναφερθεί και παραπάνω, υπάρχει αναστολή ισχύος των αδειών αλίευσης ξιφία, για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, σε όσους αλιείς έχει χορηγηθεί.
  Οι αρμόδιες λιμενικές αρχές, παρακαλούνται να εντείνουν τους ελέγχους, με σκοπό την τήρηση των ως άνω αναφερόμενων.

Δημοσίευση σχολίου