Σάββατο, 13 Ιουνίου 2015

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ ΜΕ ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΟ

limenikoethnos
ΨΑΡΟΤΟΥΦΕΚΟ
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΛΙΕΙΑ
Α) ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΤΩΝ 16 ΕΤΩΝ
Β) ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΜΕΧΡΙ 10 ΜΕΤΡΑ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ
Άρθρο 231
Απαγορεύεται απόλυτα η αλιεία με κάθε μέσο:
Εντός του λιμένα, εκτός της αλιείας από την ξηρά με πετονιά, καθετή ή με
καλάμι και από θέσεις οριζόμενες από τη Λιμενική Αρχή.
Εντός της συνήθους πορείας των πλοίων, των διαύλων και της περιοχής
παράλλαξης ή αλλαγής πορείας των πλοίων
Σε περιοχές ναρκοπεδίων .
Σε απόσταση μικρότερη των πεντακοσίων (500) μέτρων από κάθε υποβρύχια
κατασκευή ή καλώδιο ( αποχετευτικοί αγωγοί ύδρευσης, υποβρύχια καλώδια
τηλεπικοινωνιών , ηλεκτρικού κ.λπ. ).
Επίσης απαγορεύεται η αλιεία και η προσέγγιση κάθε πλωτού μέσου σε
απόσταση μικρότερη των διακοσίων (200) μέτρων από στρατιωτικές γενικά
εγκαταστάσεις, καθώς και αεροδρόμια.


Το προϊόν, που αλιεύθηκε κατά παράβαση των ανωτέρω, κατάσχεται και
εκποιείται αμέσως με πρόχειρη δημοπρασία από τη Λιμενική Αρχή, όπως
προβλέπεται από τις περί αλιείας Διατάξεις (ν.δ. 420/1970 άρθρο 11 ) και το
χρηματικό ποσό που εισπράττεται κατατίθεται στο Δημόσιο Ταμείο, με φροντίδα της
Λιμενικής Αρχής.
Απαγορεύεται η κατάληψη θαλάσσιου χώρου με την πόντιση άχρηστων ή
ακατάλληλων δικτύων ή άλλων σχετικών μέσων, σε σημεία διέλευσης ιχθύων
(περάσματα) με σκοπό διατήρησης προτεραιότητας για την πόντιση κανονικών
δικτύων .
Τυχόν διαφορές, που προκύπτουν μεταξύ αλιέων επιλύονται από τη Λιμενική
Αρχή, η οποία μπορεί να καθορίσει εκ περιτροπής την αλιεία στους ανωτέρω
χώρους.
Σε περίπτωση ύπαρξης άλλων περιπτώσεων, που δεν προβλέπονται από
την κείμενη νομοθεσία και που επιβάλλουν απαγόρευση της αλιείας σε ορισμένους
χώρους, αυτή μπορεί να επιβληθεί με απόφαση της Λιμενικής Αρχής.
Άρθρο 232
'Όλοι οι ασχολούμενοι με την αλιεία, αλιείς, αλιεργάτες, πληρώματα
αλιευτικών πλοίων, εργάτες ιχθυοτροφείων και θυννείων καθώς και ερασιτέχνες
αλιείς, πρέπει να εφοδιάζονται με ατομική αστυνομική άδεια αλιείας, που εκδίδεται
από τη Λιμενική Αρχή, κατόπιν υποβολής αίτησης και δύο (2) φωτογραφιών του
ενδιαφερόμενου.
Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι ερασιτέχνες αλιείς, που αλιεύουν με
πετονιά ή καλάμι από την ξηρά.
Άρθρο 233
1. Η άδεια αλιείας διακρίνεται σε ατομική και σκάφους. Η ατομική άδεια
αλιείας ( επαγγελματική - ερασιτεχνική) εκδίδεται μια φορά και θεωρείται κάθε διετία
με φροντίδα των κατόχων, χωρίς υποβολή αίτησης, με απλή προσκόμισή της στη
Λιμενική Αρχή. Η αλιευτική άδεια σκάφους ( επαγγελματική - ερασιτεχνική) εκδίδεται
και ανανεώνεται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις (β.δ. 666/66).
2. Σε περίπτωση αλλαγής περιοχής αλιείας η άδεια πρέπει να θεωρείται από
την οικεία Λιμενική Αρχή του απόπλου και κατάπλου.
3. Κατά τη διάρκεια της αλιευτικής εργασίας, η άδεια πρέπει να φέρεται
επάνω στο σκάφος και να επιδεικνύεται σε κάθε ζήτηση των Λιμενικών Οργάνων.
Άρθρο 234
Σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς η άδεια αλιείας αντικαθίσταται
υποχρεωτικά, με αντίγραφο της άδειας που έχει απολεσθεί ή φθαρεί.
Άρθρο 235
1. Απαγορεύεται η αλιευτική εργασία:
α) Σ' αυτούς, που δεν έχουν άδεια.
β) Σ' αυτούς, που έχουν ληξιπρόθεσμη άδεια.
γ) Σ' αυτούς, που δεν θεώρησαν την άδειά τους σε περίπτωση αλλαγής
περιοχής αλιείας.
2. Απαγορεύεται η κατοχή ερασιτεχνικής και επαγγελματικής άδειας-αλιείας
από το ίδιο άτομο ή να κατέχει το ίδιο άτομο περισσότερες από μία άδειες αλιείας.
Άρθρο 240
Υποβρύχια αλιεία - Δραστηριότητα
1. Απαγορεύεται σε όλους να φέρουν όπλα υποβρύχιας αλιείας
(ψαροτούφεκα) στην περιοχή των λουτρικών εγκαταστάσεων . Εφόσον μεταφέρονται
από το λιμένα, επάνω σε πλωτά μέσα ή φέρονται στην ακτή, πρέπει να μην
τηρούνται σε κατάσταση οπλισμού.
2. Η χρήση αυτόνομης υποβρύχιας καταδυτικής συσκευής επιτρέπεται μόνο
σε άτομα, που έχουν ειδικά εκπαιδευθεί σε σχετική εγκεκριμένη Σχολή και έχουν
πιστοποιητικό αυτής.
Άρθρο 241
1. Η υποβρύχια αλιεία, καθώς και οποιαδήποτε υποβρύχια δραστηριότητα
απαγορεύονται:
α) Εντός της περιοχής του λιμένα ή λουτρικών εγκαταστάσεων.
β) Σε παράκτιες περιοχές, όπου συχνάζουν λουόμενοι.
γ) Σε περιοχές, όπου συντελείται επαγγελματική αλιεία και γενικά όπου έχουν
ριφθεί κάθε φύσεως αλιευτικά εργαλεία.
δ) Σε περιοχές, όπου υπάρχει μεγάλη κίνηση πλωτών μέσων.
ε) Σε άτομα ηλικίας κατώτερης των 18 ετών.
Σημείωση: σύμφωνα με ΠΔ 373/85 16 ετών
στ) Σε βάθη θάλασσας μεγαλύτερα των 10 μέτρων για τους ελεύθερα
καταδυόμενους ή των 30 μέτρων για τους φέροντες αυτόνομη καταδυτική συσκευή.
2. Άτομα τα οποία ασχολούνται με την υποβρύχια αλιεία ή δραστηριότητα,
οφείλουν:
α) Να ειδοποιούν την πλησιέστερη Λιμενική Αρχή της περιοχής, στην οποία
πρόκειται να καταδυθούν και να τηρούν τις οδηγίες που δίδονται από αυτήν ή
απαγορεύσεις, ιδίως σε ότι αφορά το μέγεθος του αλιεύματος ή τις περιοχές και το
είδος της υποβρύχιας δραστηριότητας.
β) Να μην καταδύονται μεμονωμένα και χωρίς συνοδό ή εκπαιδευτή.
γ) Να ποντίζουν στο σημείο, όπου πρόκειται να καταδυθούν, σημαντήρα
(πλαστικό) κίτρινου χρώματος με ερυθρή λωρίδα, στην οποία να γράφονται τα ψηφία
Υ .Δ (Υποβρύχια Δραστηριότητα).
δ) Να αποφεύγουν τη φωτογράφηση του βυθού σε απαγορευμένες περιοχές
χωρίς άδεια της Λιμενικής Αρχής, η οποία δίνεται μετά από σύμφωνη γνώμη του
Τοπικού Εφόρου Αρχαιοτήτων.
ε) Να μην αλιεύουν με υποβρύχιο τουφέκι, φέροντας αυτόνομη καταδυτική
συσκευή.
στ) Να μην ανελκύουν από το βυθό ή μετακινούν τυχόν ευρισκόμενα στο
βυθό αντικείμενα αρχαιολογικής αξίας. Αυτοί, που ανακαλύπτουν τέτοια αντικείμενα,
οφείλουν να αναφέρουν στη Λιμενική Αρχή την ακριβή θέση τους.
ζ) Να μην καταδύονται μετά τη δύση του ηλίου και πριν από την ανατολή.
3. πλοία που πλέουν στην περιοχή, όπου εκτελείται υποβρύχια αλιεία ή
δραστηριότητα, οφείλουν να απομακρύνονται έγκαιρα από την περιοχή αυτή.
4. Η υποβρύχια αλιεία με ψαροτούφεκο με τη βοήθεια ηλεκτρικού φανού ή
άλλου φωτιστικού μέσου, απαγορεύεται.
Δημοσίευση σχολίου