Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2014

Παράκτιο Ψάρεμα

Aυτό για καπιους επαγγελματιες  από κιατο  και κδιμηνιοπου θεωρουν ότι  ψαρευω παρανομα  και να ταεχω  εκει τα κιουρτα μονιμα/!!!!!!!!!!!

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Aυτό για καπιους επαγγελματιες  από κιατο  και κδιμηνιοπου θεωρουν ότι  ψαρευω παρανομα με κιουρτα  εχουνε σημαδούρες  και φενοντε  από 500 μετρα γιατι ριχνουν  δυχτια  γυαλο??? επιτρεπεται???γιατι  τοσο καιρο  ερειχναν  τδυχτια  γυαλο??? και  τα επερναν  όλα  σβαρνα  εχουν ση μαδουρες  δεν τις  ειδαν  επαγγεματιες  είναι  αυτοι????  !!!!!!!!!!!
Είδος: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ
Αριθμός: 373
Έτος: 1985
ΦΕΚ: Α 131 19850722
Τέθηκε σε ισχύ: 22.07.1985
Ημ.Υπογραφής: 16.07.1985
 
Τίτλος
Ερασιτεχνική - αθλητική αλιεία
Προοίμιο
Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρ. 10 και 20 του Ν.Δ. 420/1970 (ΦΕΚ 27/τ.Α'/31.1.1970). 2. Την αριθμ. 25.7.1984 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αλιείας. 3. Την αριθμ. 503/1985 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Γεωργίας, Εμπορίου, Δημόσιας Τάξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, αποφασίζουμε:
Θέματα
ΑΛΙΕΙΑ, ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ, ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ

Αρθρο: 1
Ημ/νία: 22.07.1985
Ημ/νία Ισχύος: 22.07.1985
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΛΙΕΙΑ
 
Τίτλος Αρθρου
Γενικές Διατάξεις
Λήμματα
ΑΛΙΕΙΑ, ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ, ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ
 
Κείμενο Αρθρου
1. Ερασιτεχνική - αθλητική αλιεία είναι η αλιεία, που σκοπό έχει την ψυχαγωγία ή την άθληση και όχι τον βιοπορισμό ή την απόκτηση εισοδήματος.
2. Η ερασιτεχνική και η αθλητική αλιεία ενεργείται σύμφωνα με τις κανονιστικές διατάξεις, που ισχύουν κάθε φορά για την επαγγελματική αλιεία και με τα οριζόμενα από το δ/γμα αυτό.
3. Απαγορεύεται η ερασιτεχνική αλιεία με την βοήθεια φωτεινών πηγών. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρείται μόνον η περίπτωση αλιείας στη θάλασσα με καμάκι χεριού, που επιτρέπεται να ενεργείται με τη βοήθεια ενός λαμπτήρα με διάχυτο φως (λουξ) χωρίς καταυγαστήρα, έντασης μέχρι 500 κεριά.
4. Απαγορεύεται η ερασιτεχνική αλιεία με πλωτά μέσα στις λιμνοθάλασσες και τα λοιπά ιχθυοτροφεία του Δημοσίου ή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μισθωμένα ή μη.
5. Οι ερασιτέχνες αλιείς, που αλιεύουν με εργαλεία, που μένουν στη θάλασσα υποχρεούνται να τα σημαίνουν, ώστε να είναι ορατά από 300 μέτρα τουλάχιστον.
6. Απαγορεύεται η ερασιτεχνική αλιεία σπόγγων και κοραλλίων.
7. Απαγορεύεται η πώληση και γενικά η εμπορία αλιευτικών προϊόντων, που προέρχονται από ερασιτεχνική αλιεία.
 

Αρθρο: 2
Ημ/νία: 10.04.1998
Ημ/νία Ισχύος: 22.07.1985
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΘΑΛΑΣΣΙΑ-ΥΠΕΡΟΠΟΝΤΙΑ ΑΛΙΕΙΑ
 
Τίτλος Αρθρου
Θαλασσία ερασιτεχνική αλιεία
Λήμματα
ΑΛΙΕΙΑ, ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ, ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ
Σχόλια
Η περ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6, π.δ. 86/1998 (ΦΕΚ Α' 78/10.04.199Cool.
 
Κείμενο Αρθρου
1. Η ερασιτεχνική αλιεία στη θάλασσα επιτρέπεται να γίνεται μόνο με τα εξής εργαλεία και περιορισμούς:
α) Με δίχτυα:
Μέχρι 100 μέτρα δίχτυα απλά (όχι μανωμένα) κατά σκάφος ή άλλο πλωτό μέσο και με πλευρό ματιού μεγαλύτερη από 24 χιλιοστόμετρα.
β) Με παραγάδια:
(1) Ο αριθμός αγκιστριών των παραγαδιών σε κάθε σκάφος ή άλλο πλωτό μέσο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 150 για κάθε ερασιτέχνη ψαρά, που βρίσκεται μέσα σ' αυτό. Ο συνολικός όμως αριθμός των αγκιστριών δεν μπορεί να υπερβεί τα 300 ανεξάρτητα από τον αριθμό των ερασιτεχνών, που βρίσκονται στο σκάφος ή το πλωτό μέσο.
(2) Δεν επιτρέπεται η ερασιτεχνική αλιεία με δίχτυα και παραγάδια το μήνα Μάϊο κάθε έτους.
γ) Με παγίδες (Κοφινέλλα - Κιούρτοι), ως εξής:
Επιτρέπεται μέχρι 2 από τα εργαλεία αυτά για κάθε ερασιτέχνη ψαρά και με μήκος πλευράς κάθε ματιού, μετρούμενο από κόμπο σε κόμπο, μεγαλύτερο από 40 χιλιοστά.
δ) Με πεζόβολο, ως εξής:
(1) Επιτρέπεται ένας για κάθε ερασιτέχνη ψαρά, με μήκος πλευράς κάθε ματιού μεγαλύτερο από 30 χιλιοστά και διάμετρο του πεζόβολου μικρότερη από 10 μέτρα.
(2) Δεν επιτρέπεται η ερασιτεχνική αλιεία με πεζόβολο στις εκβολές των ποταμών, σε απόσταση 500 μέτρων ακτινοειδώς από αυτές και στα εσοδευτικά στόμια των ιχθυοτροφείων σε απόσταση 200 μέτρων ακτινοειδώς απ' αυτά.
ε) Με απόχη, καμάκι χεριού, καθώς και διάφορα αγκιστρωτά εργαλεία γνωστά με τις κοινές ονομασίες "καθετή", "συρτή", "πεταχτάρι", "τσαπαρί", "παρακόλα", "καλαμίδι", "πετονιά", "σαλαγγιά" κλπ. χωρίς κανένα περιορισμό.
στ) Με ψαροντούφεκο, με τις προϋποθέσεις και περιορισμούς του άρθρ. 3 του δ/τος αυτού.
2. Κάθε ερασιτέχνης ψαράς επιτρέπεται να ψαρεύει συνολικά:
"α) Μέχρι πέντε (5) κιλά ψάρια ή κεφαλόποδα κατά 24ωρο, εφόσον αλιεύει με οποιοδήποτε από τα επιτρεπόμενα εργαλεία, εκτός από δίχτυα ή παραγάδια, με τα οποία επιτρέπεται να ψαρεύει μέχρι δέκα (10) κιλά. Εξαιρείται η περίπτωση που ένα ψάρι μόνο έχει μεγαλύτερο βάρος"
β) Ενα μόνο άτομο του γένους των ροφοειδών (EPINE - PHELUS).
 

Αρθρο: 4
Ημ/νία: 22.04.2003
Ημ/νία Ισχύος: 22.07.1985
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΛΙΕΙΑ
 
Τίτλος Αρθρου
Ερασιτεχνική αλιεία στα εσωτερικά νερά
Λήμματα
ΑΛΙΕΙΑ, ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ, ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ
Σχόλια
- Η παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του πδ 99/2003 (Α΄94/22.4.2003).
 
Κείμενο Αρθρου
«1. Η ερασιτεχνική αλιεία στα εσωτερικά νερά (λίμνες, ποτάμια, λιμνοθάλασσες και λοιπούς υδάτινους σχηματισμούς γλυκών και υφάλμυρων νερών), επιτρέπεται, χωρίς πλωτό μέσο, από την ξηρά, με αγκιστρωτά εργαλεία, όπως καλαμίδι, πεταλούδα, καθετή κ.λπ. εκτός από παραγάδια. Δεν επιτρέπεται η ερασιτεχνική αλιεία σε περιοχές αλιευτικών εγκαταστάσεων στις οργανωμένες εκμεταλλεύσεις των εσωτερικών νερών, όπως ορίζονται στις αποφάσεις του διοικητικού οργάνου που ασκεί τις αρμοδιότητες της αλιευτικής διαχείρισης των εσωτερικών νερών.»
2. Κάθε ερασιτέχνης ψαράς επιτρέπεται να συλλαμβάνει, συνολικά μέχρι 2 κιλά αλιευμάτων ή μέχρι 3 άτομα το 24ωρο ανεξαρτήτως βάρους.
 
 
ΑΡΘΡΟ 5?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /?>
1. Επιτρέπεται η διεξαγωγή αγώνων αθλητικής αλιείας μεταξύ ερασιτεχνών ψαράδων.
2. Η διενέργεια αθλητικής αλιείας εγκρίνεται με απόφαση του Νομάρχη, στην περιφέρεια του οποίου οργανώνεται η διεξαγωγή της, έπειτα από εισήγηση της οικείας περιφερειακής υπηρεσίας αλιείας. Με την ίδια απόφαση ορίζονται για κάθε οργάνωση διενέργειας αθλητικής αλιείας, ο συγκεκριμένος υδάτινος χώρος, η ημερομηνία, η ώρα και τα αλιευτικά εργαλεία διεξαγωγής της, οι όροι συμμετοχής, τα υδρόβια είδη, που αποτελούν το αντικείμενο της άθλησης, ο τρόπος διάθεσης των αλιευμάτων, ο σκοπός για τον οποίο διατίθενται τα έσοδα από αυτή, το έπαθλο και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την άρτια οργάνωση και απρόσκοπτη διεξαγωγή της.
3. Για τους αγώνες αθλητικής αλιείας, που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρ. 1 παρ.
7, 2 παρ. 3 και 4 παρ. 2.
Κείμενο Αρθρου 6
1. Η άδεια ερασιτεχνικής αλιείας σκάφους χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ. 666/1966 και επιπλέον, εφόσον ο ενδιαφερόμενος:
α) Είναι κάτοχος ατομικής άδειας ερασιτεχνικής αλιείας.
β) Υποβάλλει αίτηση, που συνοδεύεται από διπλότυπο κατάθεσης τέλους υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του οποίου ορίζεται:
(1) Για τα σκάφη ερασιτεχνικής αλιείας στη θάλασσα, κωπήλατα ή μηχανοκίνητα με ιπποδύναμη μηχανής μέχρι 10 HP, σε "10.000 δρχ." Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά " 500 δρχ." ανά ίππο μηχανής, που είναι μεγαλύτερης ιπποδύναμης από 10 HP.
(2) Για σκάφη ερασιτεχνικής αλιείας στα εσωτερικά νερά, σε "5.000 δρχ."
2. Η ερασιτεχνική άδεια αλιείας σκάφους ανανεώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 5 του Β.Δ. 666/1966 και με την προσκόμιση διπλότυπου κατάθεσης τέλους υπέρ του Δημοσίου, ύψους:

α) "5.000 δρχ." για τα σκάφη της περ. β(1), της προηγούμενης παραγράφου.
β) "5.000 δρχ." για τα σκάφη της περ. β(2) της προηγούμενης παραγράφου
Δημοσίευση σχολίου