Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2014

Δώρο Χριστουγέννων 2014: ποιοι το δικαιούνται, πόσα και πότε θα πληρωθούν
Ποιοι δικαιούνται δώρο Χριστουγέννων 2014; Διαβάστε πότε θα πληρωθούν όσοι πα΄ρουν το δώρο Χριστουγέννων 2014.
Δεκέμβριος, ο μήνας των γιορτών, των δώρων και του πάλαι ποτέ Δώρου Χριστουγέννων για εργαζόμενους και συνταξιούχους, στα πρό κρίσης χρόνια, που έλυνε τα χέρια των δικαιούχων, και έκλεινε πολλές τρύπες στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.
Πλέον, το συγκεκριμένο επίδομα για μια κατηγορία εργαζομένων (βλ. Δημόσιοι υπάλληλοι) είναι σαν μια από τις «χαμένες Ατλαντίδες» των εργασιακών σχέσεων, ενώ για τους υπόλοιπους (βλ. ιδιωτικό τομέα) είναι κάτι σαν ένα απομακρυσμένο χωριό στη Λαπωνία. Όσες ελπίδες έχουν να ταξιδέψουν εκεί, άλλες τόσες έχουν να πάρουν το δώρο τους ολόκληρο, στην ώρα του, και κυρίως χωρίς γκρίνιες και παζάρια.
Σύμφωνα με το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων (ΚΕ.Π.Ε.Α) της ΓΣΕΕ, όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας, σύμβαση αορίστου ή ορισμένου χρόνου σε οποιοδήποτε εργοδότη δικαιούνται Δώρο Χριστουγέννων 2014.
Το Δώρο Χριστουγέννων πρέπει να καταβληθεί το αργότερο μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου κάθε έτους, υπόκειται σε εισφορές υπέρ ΙΚΑ, Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών. Εννοείται, βέβαια, ότι ο εργοδότης μπορεί να καταβάλλει το δώρο και νωρίτερα απ την παραπάνω ημερομηνία( πάντα σε …θεωρητικό επίπεδο). Και επειδή έχουν ακουστεί πολλά ευτράπελα επί του θέματος, τα δώρα εορτών σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθούν σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα.
Σύμφωνα πάντα με το ΚΕ.Π.Ε, για τον υπολογισμό του ποσού των Δώρων λαμβάνεται υπ’ όψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών δηλαδή αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό. Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το Δώρο αρχίζει από την 1 Μαίου μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.
Έτσι λοιπόν οι εργαζόμενοι που η σχέση εργασίας τους με τον εργοδότη είχε διάρκεια χωρίς διακοπή όλη τη χρονική περίοδο που αναφέραμε δηλαδή από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου κάθε έτους, δικαιούνται ολόκληρο το Δώρο Χριστουγέννων, που είναι ίσο με ένα (1) μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και με 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.
Ωστόσο, και οι μισθωτοί που η σχέση τους με τον εργοδότη δεν διήρκεσε ολόκληρο το χρονικό διάστημα που αναφέραμε, είτε γιατί αποχώρησαν οικειοθελώς από την εργασία τους, είτε γιατί απολύθηκαν, δικαιούνται να λάβουν τμήμα δώρου Χριστουγέννων 2014 ανάλογο με τη χρονική διάρκεια της εργασιακής τους σχέσης.
Σ’ αυτή την περίπτωση, για το δώρο Χριστουγέννων 2014, θα υπολογίσουν τα 2/25 του μηνιαίου μισθού ή 2 ημερομίσθια ανάλογα με το πώς αμείβονται για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης.
Ακόμα και οι μισθωτοί που εργάστηκαν χρονικό διάστημα μικρότερο των 19 ηερών δικαιούνται ανάλογο κλάσμα του δώρου.
Βάση υπολογισμού του δώρου Χριστουγέννων αποτελούν οι καταβαλλόμενες αποδοχές που πραγματικά καταβάλλονται( δηλαδή το σύνολο των τακτικών αποδοχών) στους μισθωτούς κατά την 10η Δεκεμβρίου Σε περίπτωση που η εργασιακή σχέση έχει λυθεί πριν από τις παραπάνω ημερομηνίες τα δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές που καταβάλλονταν την ημέρα που λύθηκε η εργασιακή σχέση.
Στην έννοια των τακτικών αποδοχών περιλαμβάνονται ο μισθός ή το ημερομίσθιο, καθώς και κάθε άλλη παροχή (είτε σε χρήμα είτε σε είδος, όπως τροφή, κατοικία κλπ.) εφ’όσον καταβάλλεται από τον εργοδότη σαν αντάλλαγμα της παρεχόμενης από τον μισθωτό εργασίας, τακτικά κάθε μήνα, ή κατ’ επανάληψη, περιοδικά, κατά ορισμένα διαστήματα του χρόνου.
Αναλυτικά, στις τακτικές αποδοχές, συμπεριλαμβάνονται:
Η αμοιβή για εργασία την Κυριακή και σε εξαιρέσιμες γιορτές ή σε νυκτερινές ώρες, εφ’ όσον η απασχόληση είναι τακτική και μόνιμη.
Η αξία του χορηγούμενου γάλατος ημερησίως.
Η πρόσθετη αμοιβή που δίνεται από τον εργοδότη οικειοθελώς για μεγαλύτερη παραγωγική απόδοση (πριμ), όταν επαναλαμβάνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα και σε τακτά χρονικά διαστήματα.
Τα φιλοδωρήματα που δίνονται στους μισθωτούς από τρίτους.
Τα οδοιπορικά έξοδα, όταν δεν εξαρτώνται από την πραγματοποίηση υπηρεσιακών μετακινήσεων, δεν υπόκεινται σε απόδοση λογαριασμού και δεν διακόπτονται κατά την διάρκεια ασθένειας ή άδειας.
Η αμοιβή της νόμιμης υπερωρίας ,εφ’ όσον παρέχεται τακτικά.
Η αμοιβή της υπερεργασίας, εφ’ όσον η εργασία αυτή πραγματοποιείται τακτικά.
Η αμοιβή από προμήθειες.
Το επίδομα μη απουσίας (τακτικότητας).
Το επίδομα κατοικίας.
Το επίδομα ισολογισμού, εφ’ όσον καταβάλλεται τακτικά κάθε χρόνο.
Δεν συμπεριλαμβάνεται στις τακτικές αποδοχές το πριμ παραγωγικότητας το οποίο χορηγείται με την προϋπόθεση της επίτευξης ορισμένου σκοπού και με την επιφύλαξη της περικοπής του οποτεδήποτε.
Για να τον υπολογισμό στο δώρο Χριστουγέννων, της αναλογίας του επιδόματος αδείας, θα πολλαπλασιασθεί με το συνολικό ποσό του δώρου που δικαιούται ο μισθωτός επί τον συντελεστή 0,041666. Εδώ θα πρέπει να προσέξουν οι εργαζόμενοι, ότι στις τακτικές αποδοχές των μισθωτών βάσει των οποίων υπολογίζεται το δώρο Χριστουγέννων συμπεριλαμβάνεται και το επίδομα αδείας συνεπώς το δώρο θα πρέπει να υπολογισθεί προσαυξημένο με την αναλογία του συντελεστή επιδόματος αδείας που είναι 0,041666 οπότε εργαζόμενος με δώρο Χριστουγέννων 900 ευρώ, με την προσαύξηση του συντελεστή αδείας θα πρέπει να πάρει 938 ευρώ.
Χρονοι που συνυπολογιζονται στο Δωρο Χριστουγεννων
Να επισημάνουμε ότι δεν αφαιρείται αλλά λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του Δώρου Χριστουγέννων ο χρόνος υποχρεωτικής αποχής από την εργασία των γυναικών πριν και μετά τον τοκετό.
Tο χρονικό διάστημα κατά το οποίο εργαζόμενος σπουδαστής έλαβε άδεια προκειμένου να συμμετάσχει σε εξετάσεις τη σπουδαστική άδεια.
Ο χρόνος άδειας λουτροθεραπείας, εφόσον υπάρχει γνωμάτευση από ασφαλιστικό οργανισμό.
Αν υπήρχε ασθένεια, θα αφαιρεθούν μόνο οι ημέρες που έλαβε επίδομα ασθενείας απ’ τον Ασφαλιστικό Φορέα. Παράδειγμα: Αν ένας μισθωτός απουσίασε από την εργασία του λόγω ασθένειας 60 μέρες και πήρε επίδομα ασθένειας από το Ασφαλιστικό του Ταμείο μόνο για 40 ημέρες, θα αφαιρεθούν από το χρονικό διάστημα της εργασιακής σχέσης μόνο οι 40 ημέρες για τις οποίες επιδοτήθηκε και όχι οι 60.
Χρονοι που δεν συνυπολογίζονται στο Δώρο Χρισουγέννων 2014
Δεν υπολογίζονται οι μέρες κατά τις οποίες ο μισθωτός απείχε από την εργασία του αδικαιολόγητα ή λόγω άδειας χωρίς αποδοχές.
Δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν για τον υπολογισμό δώρων εορτών το διάστημα της απουσίας των εργαζομένων για συνδικαλιστική δραστηριότητα , δηλαδή ο χρόνος της συνδικαλιστικής άδειας.
Σχετικά με την απεργία η δικαστηριακή νομολογία δέχεται ότι οι ημέρες της απεργίας δεν υπολογίζονται στο χρόνο διάρκειας της εργασιακής σχέσης, γιατί η αποχή του μισθωτού οφείλεται σε δική του θέληση και δεν μπορεί επομένως να χαρακτηριστεί σαν δικαιολογημένη απουσία, το ίδιο ισχύει και με τις στάσεις εργασίας.
Το Δώρο Χρισουγέννων 2014 των ανέργων:
Ο ΟΑΕΔ καταβάλει κάθε χρόνο δώρο Χριστουγέννων στους δικαιούχους άνεργους, κατά το διάστημα από 16 έως 23 Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με τη διαδικυτιακή πύλη του Οργανισμού, αναφορικά με το ύψος του δώρου των Χριστουγέννων, αξίζει να σημειωθεί ότι για να το λάβει κάποιος ολόκληρο το δώρο θα πρέπει να είχε ταμείο ανεργίας από 1 Μαΐου του 2013 έως και 31-12-2013. Σε περίπτωση όμως που είχε μικρότερο διάστημα κατά το οποίο έπαιρνε το ταμείο ανεργίας, τότε για κάθε μήνα που ήταν άνεργος δικαιούται 3 ημερήσια επιδόματα.
Διαβάστε πόσο είναι το δώρο Χριστουγέννων από τον ΟΑΕΔ για τους ανέργους.
Δημοσίευση σχολίου