Πέμπτη, 12 Ιουλίου 2012

ΚΙΑΤΟ: Ενημέρωση για τις μητέρες σχετικά με τους Παιδικούς σταθμούς

ΚΙΑΤΟ: Εγκρίθηκε η συμμετοχή των Παιδικών Σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΜΗΚΩΝΗ» με 55 θέσεις για προ-νήπια
Από τη «ΜΗΚΩΝΗ» στο δήμο Σικυωνίων αναφέρεται: «Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο του προγράμματος «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», που συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και υλοποιείται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α ΑΕ, εγκρίθηκε η συμμετοχή των Παιδικών Σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΜΗΚΩΝΗ» του Δήμου Σικυωνίων με συνολικά πενήντα πέντε προσφερόμενες θέσεις για προ-νήπια ηλικίας από 2,5 ετών έως την εγγραφή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση (νηπιαγωγείο). Συγκεκριμένα εγκρίθηκαν τριάντα τρεις θέσεις προ-νηπίων στον Α΄ Παιδικό Σταθμό και είκοσι δύο θέσεις προ-νηπίων στο Β΄ Παιδικό Σταθμό.
Τα νήπια που θα γίνουν δεκτά στο πλαίσιο του προγράμματος εξασφαλίζουν άμεσα την εγγραφή τους στους Δημοτικούς Παιδικούς σταθμούς και απαλλάσσονται της υποχρέωσης πληρωμής μηνιαίων τροφείων για τη φοίτησή τους.
Παρακαλούνται οι ωφελούμενες μητέρες που επιθυμούν να εγγράψουν τα τέκνα τους και πληρούν τις προϋποθέσεις της αριθ. πρωτ. 1034/19-6-2012 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής από τις 13/07/2012 έως τις 23/07/2012.
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των Αιτήσεων, συνοδευόμενων από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ορίζεται ημέρα Δευτέρα, 23/07/2012 και ώρα 13:30 μ.μ.
Οι μητέρες που θα ενταχθούν στη εν λόγω πράξη, θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:
α) να εργάζονται στην Ελλάδα ως μισθωτές ή αυτοαπασχολούμενες ή αυτοαπασχολούμενες στον πρωτογενή τομέα, ή
β) να συμμετέχουν σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (ΕΠΑ: Πρόγραμμα Νέων Θέσεων Εργασίας, Πρόγραμμα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών, Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας – Stage, Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης) ή
γ) να είναι άνεργες, οι οποίες διαθέτουν Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ και αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. ή
δ) να είναι άνεργες και να λαμβάνουν ή να έχουν λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. οποιαδήποτε χρονική περίοδο κατά τους τελευταίους 24 μήνες προ της δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης.
ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: ΟΙ ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού).
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και το έντυπο της αίτησης οι ενδιαφερόμενες μητέρες νηπίων από 2,5 ετών έως την εγγραφή τους στο νηπιαγωγείο, οι οποίες επιθυμούν να εγγράψουν τα τέκνα τους σους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Σικυωνίων, μπορούν να απευθύνονται:
■Στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ : www.eetaa.gr
■ Στον Α΄ Παιδικό Σταθμό Κιάτου : Κλεισθένους 83 , τηλ 2742028743 (κα Δέσποινα Παπανικολάου)
■Στο Β΄ Παιδικό Σταθμό Κιάτου : Ελευθερίου Βενιζέλου 100, τηλ. 2742024800 (κα Αγγελική Πάγκα)»


Δημοσίευση σχολίου